CHALK pravidla

PRAVIDLA POCHODU CHALK

1. Účastník pochodu
Účastníkem pochodu se stává každý, kdo byl registrován v rámci skupiny, která včas uhradila příspěvek na organizaci.

2. Skupina
Skupina má nejméně 7, nejvýše pak 10 účastníků, tvořící jeden organizační celek. Za skupinu jedná její velitel.

3. Trasa pochodu
Trasa pochodu je předem stanovená pomocí "checkpointů". Skupina je povinna tyto checkpointy projít.

4. Kontrolní body

Na každé trase budou umístěné pevné kontrolní body, tzv. "checkpointy". Místa těchto bodů budou sdělena na startu pochodu. Každá skupina je povinna projít všemi kontrolními body trasy.

5. Absolvování trasy
Skupina je povinna trasu absolvovat pěšky, tedy pohybovat se výlučně vlastní silou bez jakýchkoli mechanických převodníků, s výjimkou turistických holí.

6. Povinnosti účastníků
Účastník je povinen absolvovat pochod dle pravidel. Mimo jiné je pak účastník povinen:
- neporušovat klid a ticho v přírodě
- nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně v lesích
- neodhazovat žádné odpadky ani jiným způsobem neznečišťovat jakékoli části přírody a krajiny
- nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu
- nesbírat rostliny a neodchytávat živočichy

7. Krizové situace
V případě nastalé krizové situace, například zdravotních problémů či zranění, doporučujeme, aby účastník kontaktoval organizátory, kteří budou ve spojení se složkami IZS a s ohledem na znalost terénu dokáží snáze navést pomoc na správné místo.

9. Časové propozice
Čas startu pro konkrétní skupinu bude sdělen veliteli skupiny nejpozději 20 dní před pochodem.

10. Nárok na ocenění
Oceněním se rozumí pamětní medaile. Nárok na tuto účastníkovi vzniká, pokud se včas a řádně zaregistroval a uhradil příspěvek na organizaci a následně absolvoval stanovenou trasu dle pravidel, splnil zadané úkoly a dorazil do cíle v limitu 9 hodin. 
 
11.  Registrace a ochrana osobních údajů
Odesláním přihlášky všichni uvedení prohlašují, že se zcela sezámili s pravidly pochodu i všemi uvedenými informacemi. Zároveň tak vydávají souhlas s jejich případným fotografováním a zveřejněním těchto fotografií. Soušasně pak všichni berou na vědomí, že organizátoři evidují jejich osobní údaje uvedené v přihlášce, a to pouze za účelem pochodu. Tyto údaje nebudou sdělovány třetím stranám a po uskutečnění pochodu do 7 dnů budou smazány. Jakýkoli účastník může kdykoli požádat o vymazání svých údajů. Správcem osobních údajů je Policejní klub Příbram, z.s., IČ: 05508452 se sídlem Budovatelů 116, Příbram VIII v zastoupení předsedy spolku Mgr. Františka Pinkavy, tel. 737903449, e-mail policejni.pochod.brdy@gmail.com.
 
12. Závěrečná ustanovení
Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat. Každý účastník je povinen respektovat pokyny organizátorů. Jakékoli formy násilí či propagace hnutí potlačujících lidská práva jsou v rozporu se základní myšlenkou pochodu a nejsou vítány. Jakýkoli jejich náznak znamená okamžité vyloučení z pochodu bez nároku na odškodnění či navrácení příspěvku na organizaci.