Pravidla pochodu

PRAVIDLA POCHODU

1. Účastník pochodu
Účastníkem pochodu se stává každý, kdo včas provede registraci a úhradu příspěvku na organizaci před naplnění kapacity pochodu.

2. Trasy pochodu
Trasy pochodu jsou předem pevně stanovené. Účastník je povinen tyto trasy respektovat a pohybovat se výlučně po nich.

3. Kontrolní body
Na každé trase budou umístěné pevné kontrolní body, tzv. "checkpointy". Místa těchto bodů jsou vyznačená na mapách, které účastníci obdrží. Každý účastník je povinen projít všemi kontrolními body své trasy. Na každém kontrolním bodu mu bude do karty vytvořen záznam. Organizátor na kontrolním bodu je označen reflexní vestou.
Mimo pevných kontrolních bodů se na trasách mohou vyskytovat pohybliví traťoví organizátoři, kteří budou dohlížet na řádné plnění stanovených tras a dodržování bodu 5 těchto pravidel.

4. Absolvování trasy
Účastník, s ohledem na charakter akce, je povinen stanovenou trasu absolvovat pěšky, tedy pohybovat se výlučně vlastní silou bez jakýchkoli mechanických převodníků, s výjimkou turistických holí. 
Výjimku z tohoto pravidla mají malé děti, nesené či přepravované, například v kočárku.

5. Povinnosti účastníků
Účastník je povinen absolvovat pochod dle pravidel. S ohledem na charakter pochodu, charakter CHKO Brdy a platnou legislativu (zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 292/2015 Sb.) je účastník mimo jiné povinen:
- neporušovat klid a ticho v přírodě
- nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně v prostoru CHKO Brdy a jeho bezprostředním okolí
- neodhazovat žádné odpadky ani jiným způsobem neznečišťovat protor CHKO Brdy, jakož i jakékoli jiné části přírody a krajiny
- nevstupovat mimo vyznačené cesty a trasy
- neporušovat zákazy vstupů
- nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu
- nesbírat rostliny a neodchytávat živočichy

6. Zákázané prostory
S ohledem na charakter CHKO Brdy, kdy se donedávna jednalo o vojenský prostor, jsou značné části Brd dosud nepřístupné, a to z důvodu neprovedení pyrotechnické sanace. Jsou-li tedy některá místa vyznačená jako nepřístupná, či nebezpečná, respektujte za všech okolností zákaz vstupu do těchto prostorů. Tato místa jsou na mapách, které účastníci obdrží, vyznačená.

7. Opuštění trasy
Účastník nesmí opustit trasu pochodu. Pokud tak učiní, není v danou chvíli účastníkem pochodu.

8. Krizové situace
V případě nastalé krizové situace, například zdravotních problémů či zranění, doporučujeme, aby účastník kontaktoval organizátory, kteří budou ve spojení se složkami IZS a s ohledem na znalost terénu dokáží snáze navést pomoc na správné místo.

9. Časové propozice
Start pochodu na všech trasách, vyjma trasy Extrém, je od 07:00 h do 10:00 h. Konec pochodu je stanoven na 19:00 h. Trasa Extrém startuje 20. května 2022 v 22:00 h (v případě náhradního termínu 1. července 2022 v 22:00 h). POZOR, dle případných opatření může být stanoven postupný start tak, aby nedocházelo k hromadění osob, kdy konkrétní čas startu konkrétních účastníků by jim byl zaslán e-mailem, případě může být stanoven rozdílný start různých tras. 

10. Nárok na ocenění
Oceněním se rozumí pamětní medaile. Nárok na tuto účastníkovi vzniká, pokud se včas a řádně zaregistroval a uhradil příspěvek na organizaci a následně absolvoval stanovenou trasu dle pravidel a dorazil do cíle nejpozději v 19:00 h. 
Zvolil-li účastník formu účasti bez medaile, obdrží za stejných podmínek diplom.
 
11. Zpracování osobních údajů
V rámci pochodu přijímáme a zpracováváme pouze nezbytné informace, tedy jméno, příjmení, rok narození, e-mail a telefonní číslo. Nepřijímáme ani nezpracováváme takové údaje, které by vedli přímo ke ztotožnění osoby. Veškeré zpracovávané informace zpracováváme pouze v mezích zákona, neposkytujeme je žádným třetím stranám a po proběhnutí pochodu tyto mažeme. Data jsou uchovávána zabezpečeně. Správcem je Jan Franc, tel. 774654018.
 
12. Přesun termínu pochodu
Pokud nebude možné pochod zorganizovat z důvodu jakýchkoli přechodných nařízení a opatření, která budou platná v řádném termínu pochodu a budou znemožňovat upořádání pochodu, automaticky budou všechny registrace přesunuty na stanovený náhradní termín. Tento termín je uveden v propozicích. Takovým postupem nedochází ke změne pravidel o stornu či změně registrace. Obdobný postup by byl aplikován i v přípdě tzv. zásahu vyšší moci, tedy například tehdy, kdy by pochod nemohl být uskutečněn z důvodu například povodní, lesního požáru a podobně. Pokud by ze stejných důvodů nemohl pochod proběhnout ani v pevném náhradním termínu, budou si registrovaní účastníci moci vybrat, zda svou registraci chtějí přesunout na další ročník, vyzvednout si u organizátorů ocenění bez účasti nebo svou účast stornovat, dle podmínek stanovených v bodě 13 těchto pravidlech.
 
13. Storno a změna registrace
Registraci je možné změnit, tedy převést na jinou osobu, a to bezplatně vždy nejpozději do 15. dubna 2022, v případě náhradního termínu pak do 30. května 2022. Registraci je možné stornovat do 28. února 2022 zdarma, tedy s navrácením 100% uhrazeného příspěvku, dále od 1. března do 31. března včetně bude storno registrace zpoplatněno částkou ve výši 50% z uhrazeného příspěvku, v případě náhradního termínu pak od 01. března do 30. dubna 2022 včetně. Storno registrace po 31. březnu 2022 (v případě náhradního termínu po 30. dubnu 2022) není možné.

14. Závěrečná ustanovení
Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat. Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a zcela jim porozumněl. Tato pravidla jsou vydána dne 6. července 2021 a jsou platná ode dne vydání.