Pravidla pochodu

PRAVIDLA POCHODU

1. Účastník pochodu
Účastníkem pochodu se stává každý, kdo včas provede registraci a úhradu příspěvku na organizaci.

2. Trasy pochodu
Trasy pochodu jsou předem pevně stanovené. Účastník je povinen tyto trasy respektovat a pohybovat se výlučně po nich.

3. Kontrolní body
Na každé trase budou umístěné pevné kontrolní body, tzv. "checkpointy". Místa těchto bodů jsou vyznačená na mapách, které účastníci obdrží. Každý účastník je povinen projít všemi kontrolními body své trasy. Na každém kontrolním bodu mu bude do karty vytvořen záznam. Organizátor na kontrolním bodu je označen reflexní vestou.
Mimo pevných kontrolních bodů se na trasách mohou vyskytovat pohybliví traťoví organizátoři, kteří budou dohlížet na řádné plnění stanovených tras.

4. Absolvování trasy
Účastník, s ohledem na charakter akce, je povinen stanovenou trasu absolvovat pěšky, tedy pohybovat se výlučně vlastní silou bez jakýchkoli mechanických převodníků, s výjimkou turistických holí. 
Výjimku z tohoto pravidla mají malé děti, nesené či přepravované, například v kočárku.

5. Povinnosti účastníků
Účastník je povinen absolvovat pochod dle pravidel. S ohledem na charakter pochodu, charakter CHKO Brdy a platnou legislativu (zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 292/2015 Sb.) je účastník mimo jiné povinen:
- neporušovat klid a ticho v přírodě
- nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně v prostoru CHKO Brdy a jeho bezprostředním okolí
- neodhazovat žádné odpadky ani jiným způsobem neznečišťovat protor CHKO Brdy, jakož i jakékoli jiné části přírody a krajiny
- nevstupovat mimo vyznačené cesty a trasy
- neporušovat zákazy vstupů
- nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu
- nesbírat rostliny a neodchytávat živočichy

6. Zákázané prostory
S ohledem na charakter CHKO Brdy, kdy se donedávna jednalo o vojenský prostor, jsou značné části Brd dosud nepřístupné, a to z důvodu neprovedení pyrotechnické sanace. Jsou-li tedy některá místa vyznačená jako nepřístupná, či nebezpečná, respektujte za všech okolností zákaz vstupu do těchto prostorů. Tato místa jsou na mapách, které účastníci obdrží, vyznačená.

7. Opuštění trasy
Účastník může opustit stanovenou trasu, pokud se v její blízkosti nachází například vyhlídka či jiná zajímavost, kterou chce navštívit, avšak pouze za současného respektování pohybu po vyznačených cestách či trasách a za současnéo respektování bodu č. 6 těchto pravidel. Účastník je následně povinen pokračovat v trase z místa, na kterém trasu opustil.

8. Krizové situace
V případě nastalé krizové situace, například zdravotních problémů či zranění, doporučujeme, aby účastník kontaktoval organizátory, kteří budou ve spojení se složkami IZS a s ohledem na znalost terénu dokáží snáze navést pomoc na správné místo.

9. Časové propozice
Start pochodu na všech trasách, vyjma trasy Extrém, je od 07:00 h do 10:00 h. Konec pochodu je stanoven na 18:00 h. Trasa Extrém startuje 22. května 2020 v 22:00 h.

10. Nárok na ocenění
Oceněním se rozumí pamětní medaile. Nárok na tuto účastníkovi vzniká, pokud se včas a řádně zaregistroval a uhradil příspěvek na organizaci a následně absolvoval stanovenou trasu dle pravidel a dorazil do cíle nejpozději v 18:00 h. 
Zvolil-li účastník formu účasti bez medaile, obdrží za stejných podmínek diplom.
 
11. Zpracování osobních údajů
V rámci pochodu přijímáme a zpracováváme pouze nezbytné informace, tedy jméno, příjmení, rok narození, e-mail a telefonní číslo. Nepřijímáme ani nezpracováváme takové údaje, které by vedli přímo ke ztotožnění osoby. Veškeré zpracovávané informace zpracováváme pouze v mezích zákona, neposkytujeme je žádným třetím stranám a po proběhnutí pochodu tyto mažeme. Data jsou uchovávána zabezpečeně. Správcem je Jan Franc, tel. 774654018.

12. Závěrečná ustanovení
Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat. Podáním přihlášky účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly a zcela jim porozumněl.